Včasná léčba rizikových pacientů s covid-19 je nadějí pro ohrožené skupiny

Včasná léčba vysoce rizikových pacientů může výrazně navýšit šanci na mírnější průběh jejich nemoci a uzdravení. Nový léčebný postup, se kterým v Královéhradeckém kraji na základě zkušeností ze zahraničí začala Nemocnice Rychnov, budou nyní používat také lékaři náchodské nemocnice. „Za tímto účelem zřizujeme od středy 24. února Stacionář COVID-19, který bude určen pro pacienty s mírným průběhem tohoto onemocnění, u kterých však hrozí vysoké riziko progrese do závažné formy,“ říká ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

Úzká skupina vysoce rizikových pacientů bude léčena podáváním rekonvalescentní plazmy nebo jiných, nově vyvinutých, léčivých přípravků obsahujících specifické protilátky proti covid-19.

„Nejdůležitější je zahájit podání rekonvalescentní plazmy co nejdříve, ideálně do tří dnů od prvních příznaků nemoci,“ uvádí MUDr. Richard Vondruška, primář interního oddělení rychnovské nemocnice, které ambulantní včasnou léčbu rizikových pacientů zahájilo 15. února.„Ve spolupráci s praktickými lékaři v našem regionu se tyto pacienty snažíme vytipovat včas. Měli by s předstihem dostat informaci, že v případě podezření na nákazu onemocněním covid-19 by měli být otestováni a v případě pozitivního výsledku testu pak prostřednictvím praktického lékaře objednáni na tuto léčbu.“ Stejně postupuje i náchodská nemocnice, která kontaktuje praktické lékaře v regionu. Objednání do stacionáře COVID-19 v rychnovské i náchodské nemocnici musí být vždy realizováno přes praktického lékaře nebo ambulantního specialistu.

Pacient musí splnit alespoň jedno z následujících kritérií:

• je po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně

• podstupuje léčbu snižující imunitu

• má akutní onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění (s výjimkou pacientů s paliativní léčbou)

• má plicní hypertenzi

• je dialyzovaným pacientem

• BMI má vyšší než 40 (BMI = hmotnost dělená součinem výška krát výška)

• trpí chronickou obstrukční chorobou v pokročilejším stádiu bez nutnosti kyslíkové podpory

• trpí zvýšenou srážlivostí krve a již prodělal trombózu nebo embolii

Nemocnice Rychnov má z kapacitních důvodů kritéria pro zahájení včasné léčby ještě přísnější. Přijímá pacienty zejména s vysoce oslabenou imunitou, onkologické a dialyzované pacienty.

Podání rekonvalescentní plazmy nebo léčivého prostředku obsahujícího specifické protilátky je jednorázové. Celkový pobyt ve stacionáři trvá 3 až 5 hodin. Na začátku pobytu bude pacientovi provedeno základní vyšetření na hladinu protilátek proti covid-19, rekonvalescentní plasma bude podána pouze pacientům s negativním nebo nízkým titrem protilátek.

Následuje krátké vyšetření lékařem, zavedení periferního žilního katetru, v případě podání rekonvalescentní plazmy odběr krve pro zjištění krevní skupiny a následné podání léčivého prostředku.

Nově vznikající stacionář COVID-19 se nachází v dolním areálu náchodské nemocnice v nově vybudovaném pavilonu J. V rychnovské nemocnici je včasná léčba rizikovým pacientům poskytována v Covid ambulanci – pavilon F (DIGP). Možnosti léčby jsou v obou nemocnicích limitované dostupností a objemem léčivých prostředků a kapacitou stacionáře.