Jako puzzle. Když se zdravotnická škola a nemocnice doplňují…

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Nemocnice potřebuje personál, zdravotnická škola zase praxe v nemocnici, proto je běžnou zvyklostí, že nemocnice a zdravotnické školy v regionu úzce spolupracují. V Náchodě se však běžná spolupráce za poslední roky posunula až na úroveň vzájemného propojení. Obě instituce jsou již mnohými aktivitami natolik provázané, že si jednu bez druhé lze jen obtížně představit.

Možná je to tím, že nemocnice i škola prošly za poslední roky výrazným vývojem. Zatímco náchodská nemocnice se zvětšila a zmodernizovala, škola transformovala své zaměření. Zatímco původně připravovala převážně budoucí asistenty nemocných a postižených lidí, ve školním roce 2016/2017 nastoupili první studenti do tříletého učňovského oboru Ošetřovatel. Tím odstartovalo i zdravotnické zaměření školy. Díky poptávce vedení náchodské nemocnice pak škola zahájila v roce 2017 výuku akreditovaného kurzu Sanitář. První zdravotnický maturitní obor pak škola spustila v září roku 2018, kdy do 1. ročníku nastoupilo 30 studentů oboru Praktická sestra. Během svého vývoje škola také několikrát změnila svůj název. Od 1. 9. 2022 je oficiálně zapsaná jako Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie.

První generace náchodských praktických sester v roce 2022 odmaturovala. „Nyní máme v plánu rozšířit počet míst pro studenty tak, aby kapacita oboru odpovídala potřebám náchodské nemocnice, popřípadě ambulancím v regionu. Možnosti studia u nás současně doplňujeme o další zdravotnický obor Masér ve zdravotnictví, který budeme provozovat formou akreditačního vzdělávacího kurzu v rozsahu 500 hodin,“ říká ředitel školy David Hanuš.

Jak už bylo v úvodu naznačeno, spolupráce mezi nemocnicí a školou však přesahuje rámec vzdělávání. Jedním ze společných projektů je dobrovolnictví. „Začalo to na jaře roku 2020, kdy byly zavřené školy a školky. Tehdy nás napadlo, že můžeme hlídat děti zdravotníků nemocnice, aby mohli chodit do práce. Postupně jsme počet dobrovolníků, které koordinujeme, rozšířili na přibližně 20 lidí, kteří pomáhají především nemocnici. V nedávné době například zajišťovali výplň volného času uprchlíkům z Ukrajiny, kteří využili nemocniční ubytování. Naši dobrovolníci dochází také do azylového domu pro maminky s dětmi, připravují návštěvy na LDN, ale třeba i u akutních lůžek, konkrétně u těch pacientů, kteří jsou hospitalizováni delší dobu. Pomoc těmto pacientům spočívá například v tom, že jim dobrovolníci nakoupí, předčítají knihu, hrají s nimi hry nebo jim pomohou s tím, co konkrétně potřebují,“ popisuje ředitel školy. Většinu dobrovolníků tvoří žáci školy, kteří prošli potřebným školením a dobrovolnickou činnost vykonávají na základě smlouvy, která poskytuje ochranu pro případ neočekávaných událostí. Další propojující aktivitou školy a nemocnice je spolupráce studentů na akcích nemocnice, jako jsou preventivní programy, Dny zdraví či prezentace školy a nemocnice na veletrhu středních škol a zaměstnavatelů. Těchto programů se účastní jak žáci oboru Praktická sestra a Ošetřovatel, tak žáci oboru

Sociální činnost, pro něž se může později stát příprava takovýchto programů pracovní náplní.„Škola pomůže nemocnici akci zorganizovat, studentům zase aktivní účast na akci pomůže rozvíjet komunikační a organizační dovednosti a dá jim zkušenost, že zdravotnická práce nezahrnuje pouze péči o pacienta na lůžku, nýbrž i další aktivity. Současně jim tyto akce dávají možnost edukovat veřejnost např. v poskytnutí první pomoci a dalších zdravotnických činnostech. Zvyšuje se jim tak hrdost, že už mohou své znalosti předávat dál,“ vysvětluje Renata Dušková, dlouholetá zaměstnankyně nemocnice a zároveň učitelka školy.

Ostatně není výjimečné, že jsou zdravotníci nemocnice také pedagogy. Do náchodské zdravotní školy pravidelně dochází učit bezmála třicet zaměstnanců nemocnice. A další zdravotníky pak učitelé v případě potřeby do výuky pozvou jako odborníka z praxe, který aktuálně probíranou látku doplní o své poznatky ze zdravotnické profese. „Například do hodin ošetřovatelské péče k nám takto dochází doplnit výuku hlavní sestra nemocnice Markéta Vyhnanovská, jež se díky svým bohatým zkušenostem může se studenty podělit o své poznatky z péče o pacienty na lůžku,“ popisuje vedoucí praktického vyučování a odborného výcviku Petra Hanušová.

Další zaměstnanci nemocnice zase naopak ve škole hledají doplňující vzdělání. Jsou to většinou lidé, kteří do nemocnice nastoupili na pozici dělník ve zdravotnictví a své vzdělání si rozšíří ve škole v akreditovaném kurzu Sanitář. Tento tříměsíční kurz, který škola provozuje již šest let, je nejžádanějším a zaměstnanci nemocnice tvoří většinu frekventantů tohoto kurzu. O teoretickou výuku se starají jak učitelé školy, tak zdravotníci náchodské nemocnice, praktickou výuku koordinuje hlavní sestra nemocnice Markéta Vyhnanovská.

„Zdravotníci nemocnice začínají stále více vnímat, že si díky náchodské zdravotnické škole mohou vychovávat budoucí kolegy,“ říká Renata Dušková. „Mezi oběma institucemi je každodenní kontakt a velkou výhodou je blízkost budov, jež umožňuje rychle se přesunout z místa na místo, kdykoliv je potřeba,“ doplňuje David Hanuš. Zcela přirozeně jsou pak škola a nemocnice propojené také na společenské úrovni. Zaměstnanci obou institucí se potkávají na maturitním či nemocničním plese, slavnostním zahájení školního roku, při předávání maturitních vysvědčení, výučních listů apod. Vzájemná spolupráce je tak podtržena přátelskými vztahy, ze kterých vychází vůle tvořit další společné projekty.