Nadační fond Jičín vypisuje stipendijní program pro studenty absolventského ročníku 2019

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Správní rada Nadačního fondu Oblastní nemocnice Jičín schválila začátkem ledna stipendijní program pro studenty posledních ročníků zdravotnických škol a nelékařských oborů. Ti mohou získat jednorázové stipendium ve výši 60–80 000 Kč, pokud se zavážou k práci v Oblastní nemocnici Jičín (Nový Bydžov), a to na dobu min. 3 roky.

Pro akademický rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, a to s výší stipendia 80 tisíc Kč, a na obor praktická sestra s výší stipendia 60 tisíc Kč. Žadatelem o stipendium musí být student absolventského ročníku 2019 příslušného studijního nebo vzdělávacího programu (oboru), což znamená, že musí mít v době podání žádosti splněny všechny povinnosti a předpoklady nutné pro zakončení studia v roce 2019.

Podmínkou je také podpis Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy s Oblastní nemocnicí Jičín (ve smlouvě vystupující jako Budoucí zaměstnavatel). Jinak řečeno, žadatel se zavazuje nastoupit po dokončení studia do zaměstnání v jičínské nemocnici, anebo v nemocnici v Novém Bydžově, která pod ON Jičín organizačně spadá.

Proč je stanovena tato podmínka? Základním principem Nadačního fondu Oblastní nemocnice Jičín je usnadnit přechodnou fázi mezi studiem a začátkem zaměstnání ve zdravotnictví a zatraktivnit právě jičínskou či bydžovskou nemocnici coby potenciálního zaměstnavatele v očích studentů lékařských oborů.

Žadatelé o stipendium jsou povinni k vyplněnému formuláři přiložit, za prvé, aktuální potvrzení o studiu, ne starší 30 dnů, které vydá příslušná škola. Musí z něho vyplývat, že žadatel dané studium absolvuje v roce 2019. Za druhé, žadatel musí přiložit podepsaný návrh Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy za stranu Budoucího zaměstnavatele (Oblastní nemocnice Jičín a.s.), který s žadatelem uzavře pracovní smlouvu. Za třetí, je povinné rovněž přiložit prohlášení o tom, zda žadatel je, či není zařazen do jiného stipendijního programu. Jestliže je, musí uvést do kterého a musí přiložit kopii smlouvy o poskytnutí tohoto stipendia.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost. Musí být doručena do 31. března 2019 na adresu: Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín. Obálku je nutné viditelně označit nápisem „Stipendium – sestra“.

Stipendia budou rozdělena do maximální výše alokovaného finančního limitu, což je 1,6 milionu Kč. Na zařazení do programu a poskytnutí stipendia není právní nárok.

Bližší informace a žádosti najdete zde: https://mujicin.cz/…671/archiv=1

tisková zpráva město Jičín